Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-667/23

INTEREUROPA, d.d., Koper

Poslovanje skupine Intereuropa v prvih devetih mesecih 2023 in sprejem poslovno – finančnega načrta skupine Intereuropa za leto 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d., je na svoji seji 22. novembra 2023 obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. v obdobju januar – september 2023 ter poslovno – finančni načrt skupine Intereuropa za leto 2024.

Skupina Intereuropa je na podlagi nerevidiranih podatkov v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 141,1 milijona evrov prihodkov od prodaje in dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 12,4 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 6,6 milijona evrov in je presegel načrtovanega za 8 odstotkov. Skupina Intereuropa je obdobje zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 4,1 milijona evrov.

Neto finančni dolg skupine je ob zaključku tretjega četrtletja leta 2023 znašal 33,2 milijon evrov, kar je za 9,3 milijona evrov manj kot ob zaključku leta 2022, in je v največji meri posledica znižanja finančnih obveznosti.

Nadzorni svet je tudi obravnaval in sprejel poslovno - finančni načrt Skupine Intereuropa za leto 2024. Skupina Intereuropa načrtuje rast prihodkov od prodaje, in sicer na 221,6 mio EUR in EBITDA v višini 20,7 mio EUR.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 23.11.2023