Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-722/23

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 26. izredno sejo skupščine družbe DARS, d. d., ki bo v sredo, 6. 12. 2023, ob 13. uri v sejni sobi uprave, v prostorih družbe DARS, d. d., Dunajska 7, Ljubljana.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Uprava družbe
Datum: 05.12.2023