Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-8/24

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Objava prospekta za uvrstitev obveznic z oznako SIJ8 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »SIJ d.d.« ali »izdajatelj«), objavlja naslednje obvestilo.

SIJ d.d., na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-3/2023-8 z dne 20. 12. 2023, s katero je ATVP potrdila prospekt za uvrstitev obveznic z oznako SIJ8 družbe SIJ d.d., Ljubljana v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja Prospekt za uvrstitev obveznic z oznako SIJ8 v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge te objave.

Navedeni dokument je na razpolago na sedežu izdajatelja, objavljen pa je tudi na spletnih straneh izdajatelja, in sicer na naslovu www.sij.si v pododdelku za investitorje (https://www.sij.si/sl/druzba/investitorji/obvestila-investitorjem/ ) in na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana SEO-netu: http://seonet.ljse.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 05.01.2024
Pripeti dokumenti:  Prospekt SIJ8