Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-275/24

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju leta 2024 uspešno uresničevala zastavljene cilje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 23. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 13. maja 2024, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2024.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta uspešno uresničevala zastavljene cilje. Tako je imela skupina na 31. marec 2024 skupno za 5 % oziroma za 83.991 več mobilnih maloprodajnih uporabnikov kot v enakem obdobju lanskega leta in za 2 % več fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov.

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do marca 2024 ustvarila 170,4 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je za 4 % več kot v enakem obdobju leta 2023.

Prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije so dosegli 169,1 milijona evrov, kar je za 4 % več kot v enakem obdobju leta 2023. Skupina je prihodke povečala zaradi rasti števila uporabnikov ter večje prodaje IT-blaga in storitev, povečali so se tudi prihodki finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in prihodki na veleprodajnem trgu.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni Skupine Telekom Slovenije znašal 18,3 milijona evrov, kar je za 31 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 59,7 milijona evrov, kar je za 10 % oziroma za 5,5 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju leta 2023. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,3-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije ustvarila čisti dobiček v višini 12,1 milijona evrov, kar je za 48 % oz. za 3,9 milijona evrov  več kot v enakem obdobju leta 2023.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 14.05.2024