Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-279/24

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sklic 38. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno s 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 38. skupščino delničarjev, ki bo 17. 6. 2024 ob 15.00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v pripetih datotekah. 

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe 
https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let. 

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled tudi v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova ulica 15, Ljubljana, in sicer vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine. Delničarje vljudno prosimo, da se za obisk predhodno najavijo skladno s sklicem. 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 14.05.2024