Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-283/24

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Prejem nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 14. maja 2024 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 38. skupščine delničarjev družbe, ki bo 17. junija 2024. Nasprotni predlog VZMD je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 14.05.2024
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog VZMD