Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-317/24

MELAMIN, d.d., Kočevje

Objava sklica 32. skupščine družbe

Na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1 in statuta družbe, uprava družbe sklicuje 32. skupščino družbe, ki bo v sredo 19.06.2024 ob 12. uri na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, letnim poročilom za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta za leto 2023, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak dan od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine od 8. do 12. ure ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev, so delničarjem dostopne na sedežu družbe ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Obvestilo o sklicu skupščine je v pripetem dokumentu in bo od 17.05.2024 dalje objavljeno tudi na spletnem portalu AJPES ter za obdobje najmanj pet let tudi na spletni strani družbe www.melamin.si

direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 17.05.2024
Pripeti dokumenti:  Sklic 32 skupščine družbe