Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-314/24

INTEREUROPA, d.d., Koper

42. skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na 42. skupščini delničarjev družbe Intereuropa d. d., ki je bila 16.5.2024, so delničarji odločali o umiku delnic družbe Intereuropa d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Delničarji so sklenili, da se vseh 16.830.838 navadnih kosovnih delnic izdajatelja INTEREUROPA d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031100090 in oznako IEKG ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, umakne iz trgovanja na organiziranem trgu. V sklepu je določeno tudi, da se delnice iz trgovanja na borznem trgu Ljubljanske borze umaknejo z dnem vpisa v sodni register ter da se vsem delničarjem, ki so glasovali proti sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ali se 42. skupščine delničarjev niso udeležili, ker jim je bila udeležba protipravno preprečena ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen, in bi to delničarji zahtevali, prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 1,57 EUR na delnico z oznako IEKG.

Delničarja Albacore d.o.o. in Arima d.o.o. sta na podlagi 305. člena Zakona o gospodarskih družbah upravi zastavila pisna vprašanja, naj pojasni razloge za umik delnic IEKG z organiziranega trga, vključno z ocenami prihrankov stroškov. Uprava je odgovorila, da je splošno znano, da ima družba močno koncentrirano lastništvo, saj ima en delničar več kot 94 % delnic družbe Intereuropa d.d, zaradi česar je zanimanje za trgovanje z delnico zelo majhno. Obenem bodo nastali prihranki zaradi znižanja stroškov iz naslova nadomestil Ljubljanski borzi, KDD ter zaradi opustitve pretvarjanja letnih poročil v enotno elektronsko obliko (ESEF), kot tudi prihranki zaradi manjše obremenitve zaposlenih, kar skupaj na letnem nivoju znaša nekaj več kot 83.000 €.

Delničarja Albacore d.o.o. in Arima d.o.o. sta nadalje upravi zastavila vprašanje glede načina določitve primerne denarne odpravnine. Uprava je pojasnila, da so pri določitvi primerne denarne odpravnine smiselno izhajali iz zakonskih določil. Primerno denarno odpravnino so določili na podlagi tehtanega povprečja cen delnic z oznako IEKG na organiziranem trgu v zadnjih treh mesecih pred predlogom za sklic skupščine Intereurope.

Nadalje sta delničarja Albacore d.o.o. in Arima d.o.o. upravo prosila za odgovor, ali družba razpolaga z informacijami, da bi večinski delničar ali katerikoli drugi delničar v času od 1. januarja 2022 do dneva skupščine naročil ali pripravil oceno vrednosti družbe oziroma vrednosti delnice družbe. Uprava je odgovorila, da je sicer seznanjena, da naj bi večinski delničar začel vrednotenje družbe, nima pa informacije, ali je vrednotenje zaključeno, kot tudi ni seznanjena z višino cenitve vrednosti delnice.

Predstavniki manjšinskih delničarjev MDS – društvo Mali delničarji Slovenije in VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev ter nekateri drugi mali delničarji so imeli tudi vprašanja glede razlogov zaradi umika delnic in primerne denarne odpravnine. Uprava je na vprašanja odgovorila smiselno enako kot na vprašanja delničarjev Albacore d.o.o. in Arima d.o.o.

Predstavniki manjšinskih delničarjev MDS – društvo Mali delničarji Slovenije in VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev ter drugi mali delničarji prisotni na skupščini delničarjev, so glasovali proti umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev. MDS – društvo Mali delničarji Slovenije, VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev in nekateri mali delničarji so napovedali izpodbojno tožbo zoper sprejete sklepe o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Delničar Intercapital Securities Ltd. pa je napovedal tudi vložitev tožbe na ničnost sklepov skupščine.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 17.05.2024