Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
INI-323/24

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Informacija o poslovanju Skupine Triglav v prvem trimesečju 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je v prvem trimesečju 2024 uspešno premostila izpad premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Opazno je povečala obsege poslovanja ostalih segmentov, predvsem segmenta Premoženje (za 12 odstotkov), rast pa je dosegla tako na trgih regije Adria (za 14 odstotkov) kot v širšem mednarodnem okolju (za 19 odstotkov). Ob tem je Skupina ohranila finančno stabilnost in dobro kapitaliziranost. Poslovni izid pred obdavčitvijo je dosegel 43,3 milijona evrov (rast za 153 odstotkov), čisti poslovni izid Skupine pa 36,6 milijona evrov (rast za 154 odstotkov). Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta Skupina ob koncu prvega trimesečja ocenjuje, da bo dosegla načrtovani letni poslovni izid.

Podrobnejše informacije o poslovanju Skupine Triglav v prvem trimesečju 2024 so skupaj s predstavitvijo za investitorje objavljene v prilogi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 21. 5. 2024  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 21.05.2024