Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-348/24

Nika d.d., Brežice

Objava sklepov 90. seje NS, Revidirano letno poročilo 2023, Poročilo o poslovanju za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024, Sklic 34. Seje skupščine

90. seja NS NIKA d. d.

Na 90. seji NS NIKA d.d., ki je bila v ponedeljek, 27. 5. 2024 ob 17.00 uri na sedežu družbe, Krivec 75, v Ljubljani, so člani NS:

 1. sprejeli na znanje poročilo revizijske komisije o poteku revizije poslovanja v letu 2023;
 2. sprejeli oceno dela nadzornega sveta v letu 2023;
 3. sprejeli Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2023;
 4. sprejeli Letno poročilo Nike, investiranje in razvoj, d.d., Brežice za poslovno leto 2023;
 5. dali soglasje k gospodarskemu načrtu za leto 2024;

Revidirano Letno poročilo 2023

Na podlagi veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja revidirano letno poročilo z revizijskim mnenjem za leto 2023.

Mnenje pooblaščenega revizorja o letnem poročilu je s pridržkom.
Revizijo je opravila revizijska družba Grant Thornton Audit d. o. o.
Datum prejema revizijskega poročila 21. 5. 2024.
Nadzorni svet je na svoji 90. seji 27. 5. 2024 obravnaval in potrdil Letno poročilo 2023.

Nika d. d. je dne 28. 5. 2024 predložila Letno poročilo 2023 Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Vpogled v letno poročilo:
Letno poročilo 2023 je na vpogled na sedežu družbe in na http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.

 

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024

 

Sklic 34. Seje skupščine

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje 33. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 28. 6. 2024, ob 11. uri v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 2. Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2023
 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2023
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2023.

Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2023.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2023.

 

Dostop do gradiva za skupščino in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Krivec 75, Ljubljana vsak delavnik od 27. 5. 2024 do 28. 6. 2024 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na http://seonet.ljse.si.

 

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine na naslov Nika d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana.

Na dan sklica skupščine ima družba 189.946 navadnih rednih prinosniških kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba ima 21.378 lastnih delnic.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (28. 6. 2024 ob 12. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 12. 7. 2024 ob 11. uri

 

                                                                                   mag. Branko Šušterič, direktor

direktor
Datum: 28.05.2024