Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-30/06

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvih devetih mesecih leta 2006 uspešno in v skladu z načrtom. Visoka prodaja, inovativni izdelki in obvladovanje stroškov kot ključ za uspeh. Pogoji na nabavnih in prodajnih trgih zelo zahtevni.

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2006

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 4. seji obravnaval in sprejel nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih leta 2006. Poslovanje je ocenil kot dobro in v skladu z načrti.

Skupina Gorenje:
Čisti prihodki od prodaje v višini 184.713,2 mio SIT so za 4,2 % (7.472,4 mio SIT) višji kot v enakem obdobju preteklega leta in dosegajo 75,7 % delež načrtovanih za leto 2006. Z upoštevanjem primerljivih podatkov so doseženi čisti prihodki od prodaje višji za 13.680,2 mio SIT ali 8,0%. Čisti prihodki od prodaje obdobja januar - september 2006 namreč niso popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta zaradi odprodaje družb Hyundai v mesecu juliju leta 2005.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo, ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 13.792,4 mio SIT, kar je za 5,1% več kot v enakem obdobju leta 2005 in predstavlja 67,2% načrtovanega za leto 2006.

Celotni poslovni izid, dosežen v višini 3.665,9 mio SIT, je za 1,1 % višji od celotnega poslovnega izida primerljivega obdobja in dosega 59,9 % načrtovanega za leto 2006.

Konsolidirani čisti poslovni izid v višini 3.092,3 mio SIT presega vrednost primerljivega obdobja lani za 1,5% in dosega 58,3 % načrtovanega za leto 2006. V čistem poslovnem izidu je vključen delež čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov v višini 29,5 mio SIT.

Donos na delnico znaša 367,3 SIT in je za 5,5% višji kot v enakem obdobju lani in dosega 77,4% načrtovanega.

Krovna družba Gorenje, d.d.:
Čisti prihodki od prodaje v višini 120.874,4 mio SIT so za 10,3% (11.335,4 mio SIT) višji kot v enakem obdobju lanskega leta in dosegajo 71,7 % delež načrtovanih za leto 2006. Čisti prihodki od prodaje niso popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju lanskega leta in z letnim načrtom zaradi pripojitve odvisne družbe Gorenje Indop, d.o.o.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije) znaša 7.976,5 mio SIT, kar je za 6,6 % več kot v enakem obdobju leta 2005 in predstavlja 63,9 % letnega načrta.

Celotni poslovni izid, torej poslovni izid pred davki, je v opazovanem obdobju znašal 1.244,2 mio SIT in je glede na primerjalno obdobje leta 2005 višji za 35,9%.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 1.011,0 mio SIT in je 7,8 % višji od čistega poslovnega izida enakega obdobja lanskega leta; načrtovani letni čisti poslovni izid dosega v višini 41,2 %.


Vsebina poslovanja in rezultati so na razpolago v pripetih dokumentih!

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 26. 10. 2006

Pripeti dokumenti: Sporočilo uprave Gorenje, d.d., Poročilo o poslovanju januar-september 2006