Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-184/17

INTEREUROPA, d.d., Koper

Javni poziv k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Intereuropa d.d., Koper, www.intereuropa.net, najmanj 5 let od datuma objave.

V letošnjem letu se izteče mandat trem članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala. Zaradi tega bo nadzorni svet Intereurope d.d. izvedel postopke za izbiro kandidatov za člane nadzornega sveta, ki jih bo predlagal skupščini delničarjev predvidoma dne 30. 6. 2017. Mandat člana nadzornega sveta Intereurope d.d. je štiriletni. Enemu članu bo mandat pričel na dan skupščine, drugima dvema članoma pa 10.09.2017.

Komisija za imenovanja in prejemke, ki je stalna komisija nadzornega sveta Intereurope d.d., bo izvedla postopek izbire kandidatov in predlagala nadzornemu svetu kandidate za člane nadzornega sveta Intereurope d.d.

Nadzorni svet Intereurope d.d. vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo svoje vloge. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje določene v priloženih Kriterijih za izbor kandidatov za člane nadzornega sveta,  v Zakonu o gospodarskih družbah, v Statutu delniške družbe ter v priporočilih Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kandidati naj v vlogi na kratko (največ dve strani) predstavijo referenčne kompetence ter utemeljijo primernost za sodelovanje v nadzornem svetu Intereurope d.d. Kandidati naj vlogi priložijo življenjepis (po Europass predlogi) ter ostale spodaj navedene priloge. Ustrezno podpisane in skenirane vloge naj kandidati pošljejo na elektronski naslov sekretarja nadzornega sveta dr. Damjane Jerman: nadzorni.svet@intereuropa.si oziroma na naslov Intereuropa d.d., za dr. Damjano Jerman, sekretar nadzornega sveta, Vojkovo nabrežje 32, Koper, s pripisom ne odpiraj. Vloge morajo prispeti najkasneje do 7.4. 2017.

Komisija za prejemke in imenovanja bo po zaključku roka za oddajo kandidatur, vloge pregledala in opravila ožji izbor. Po potrebi bo Komisija za prejemke in imenovanja z izbranimi kandidati v ožjem izboru opravil razgovore ter nato predlagala nadzornemu svetu kandidate za člane nadzornega sveta. Nadzorni svet bo izbor kandidatov za posamezno mandatno obdobje, opravil sam.

V besedilu te objave in prilog uporabljeni izrazi član, kandidat in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Priloge:

  • Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane nadzornega sveta
  • Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta
  • Navodilo za izpolnjevanje izjav o neodvisnosti člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta
  • Izjava kandidata 
  • Izjava kandidata o funkcijah  
Nadzorni svet
Datum: 13.03.2017