Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-101/15

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 22. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d., sklicujeta 22. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., ki bo v petek, 3. julija 2015, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

 

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino, vključno z letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 29.6.2015, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 29.6.2015.

Sklic 22. skupščine delničarjev Gorenje, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Marko Voljč, l.r.
Datum: 01.06.2015