Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-179/17

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje v letu 2016 presegla načrtovane prihodke in dobiček

Ustvarili smo 1,258 milijarde evrov prihodkov in 87,2 milijona dobička iz poslovanja pred amortizacijo ter dobiček v višini 8,4 milijona evrov, kar je več od načrtovanega in tudi več od ocene, objavljene januarja. Smelo smo uresničili tudi druge cilje Strateškega načrta za lansko leto.

Komentar uprave na poslovanje Skupine Gorenje v letu 2016

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 10. marec 2017 - Nadzorni svet Gorenja, d. d., se je včeraj seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje za leto 2016. Skupina je nadaljevala pozitivni trend poslovanja iz zadnjega četrtletja 2015 ter ga skozi vse leto izboljševala. Z 8,4 milijona evrov smo presegli načrtovani dobiček in pomembno, za 16,4 milijona, izboljšali dobičkonosnost.

Zadnje četrtletje 2016 najboljše

V zadnjem četrtletju smo presegli načrtovane prihodke za 5,3 odstotka ter dosegli 357,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in 4,3 milijona evrov dobička (v enakem obdobju v 2015 je znašal 1,4 milijona). Z dobičkom so poslovale tako temeljna dejavnost Dom kot netemeljne dejavnosti. Pomembno rast prihodkov smo dosegli tako na ravni Skupine kot v osnovni dejavnosti aparatov za dom. Največjo rast prodaje glede na zadnje četrtletje leta 2015 smo dosegli zunaj Evrope, prodajo pa okrepili tudi na trgih Beneluksa in Vzhodne Evrope, vključujoč Rusijo in Ukrajino.


Skupina Gorenje je v 2016 ustvarila 8,4 milijona evrov dobička in tako presegla načrtovanega

V letu 2016 smo ustvarili 1,258 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,7 odstotka več kot v 2015. Struktura prihodkov od prodaje kaže, da smo v temeljni dejavnosti Dom ustvarili 86,8 odstotka vseh prihodkov Skupine, kar je posledica hitrejše rasti temeljne dejavnosti Dom. EBITDA Skupine je v letu 2016 znašal 87,2 milijona evrov in je za 8,9 odstotka višji kot v 2015, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa 40,2 milijona evrov, kar pomeni 16,7-odstotno rast. Z ustvarjenimi 8,4 milijona evrov smo presegli načrtovani dobiček in pomembno, za 16,4 milijona, izboljšali dobičkonosnost.

Skupina se je v letu 2016 relativno razdolžila, saj se je razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA znižalo s 4,1 na 3,9. Znižali smo stroške financiranja in okrepili finančno stabilnost.


V 2016 rast prihodkov od prodaje na vseh geografskih področjih in pri vseh blagovnih znamkah

Rasli smo na vseh geografskih področjih Skupine Gorenje, najbolj v Vzhodni Evropi, Rusiji (za 7 odstotkov) in Ukrajini, kjer smo prodajo povečali za 40 odstotkov in okrepili naše tržne položaje, ter Beneluksu, kjer smo tržne deleže povečali. Zunaj Evrope smo zmerno rast dosegli v Avstraliji, Severni Ameriki, Kavkazu in Aziji. Skupno smo prihodke od prodaje v temeljni dejavnosti Dom povečali za 3,4 odstotka, ob izločitvi vpliva sprememb valutnih tečajev pa dosegli 4,7-odstotno organsko rast omenjenih prihodkov.

Povečevali smo prodajo izdelkov pod vsemi našimi blagovnimi znamkami, najbolj, za 9 odstotkov, pa pod premijsko blagovno znamko Asko.


Povečujemo delež premijskih aparatov z večjo dodano vrednostjo

V skladu s strateškim načrtom Skupine Gorenje smo krepili prodajo premijskih aparatov (4,3-odstotna količinska rast), ki v strukturi prihodkov predstavljajo že 27,3-odstotni delež. Hkrati smo povečali prodajo inovativnih aparatov za 14,5 odstotka, pa tudi kuhalnih aparatov, pomivalnih aparatov ter malih gospodinjskih aparatov, pri katerih smo dosegli izjemno, 32,4-odstotno rast prihodkov.

Večjemu obsegu prodaje in proizvodnje smo z optimiziranjem porabe materiala v neposredni proizvodnji uspešno prilagajali stroške materiala, dela in surovin. Dodatno smo prihranili z optimiziranjem oskrbne verige ter uspešno zmanjševali izdelčno kompleksnost. Povečala se je tudi dobičkonosnost netemeljnih dejavnosti.


Nadaljujemo z vlaganji v razvoj in s tem krepimo našo dolgoročno konkurenčno sposobnost

V 2016 smo povečali vlaganja v razvoj izdelkov na 32,3 milijona evrov (2,6 odstotka prihodkov od prodaje Skupine). Med ključnimi novostmi so prenovljeni vgradni podpultni hladilno-zamrzovalni aparati, pralni stroji s polnitvijo 10 kg za strateškega industrijskega partnerja, linija premijskih vgradnih pečic Asko Craft in nova linija pomivalnih strojev blagovne znamke Gorenje. Višja vlaganja v marketing, za kar smo lani namenili  26,4 milijona evrov, pa podpirajo večji in strukturno ugodnejši obseg prodaje.


Tudi v letu 2017 sledimo ciljem Strateškega načrta

Po uspešnem prvem letu uresničevanja strategije Skupine Gorenje 2016-2020 tudi v letu 2017 nadaljujemo z aktivnostmi za doseganje ambicioznih ciljev. Zato smo preoblikovali organiziranost Skupine Gorenje iz klasične funkcijske v poslovno organiziranost, ki v ospredje postavlja blagovne znamke in izdelčne  programe. Za izboljšanje uspešnosti tako namenjamo večji poudarek odgovornosti in podjetniškemu duhu v celotni Skupini.

Trendi rasti poslovnih aktivnosti in dobičkonosnosti, ki smo jih beležili v zadnjih petih četrtletjih, se  nadaljujejo tudi v letu 2017.

Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2016 bo objavljeno 24. aprila 2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave. 

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 10.03.2017