Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-170/15

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje v letu 2014 pomembno izboljšala poslovanje

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 13. marec 2015 - Nadzorni svet Gorenja, d.d., se je na včerajšnji seji seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in matične družbe v letu 2014. Skupina je kljub izrednemu poslabšanju razmer v Ukrajini in Rusiji leto 2014 zaključila pozitivno in z bistveno boljšimi rezultati kot leto 2013.  Prihodke je povečala za 0,4 % na 1,24 milijarde evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa je zrasel za 19,8 % na 43,5 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal  1,2 milijona evrov, medtem ko je v letu 2013 Skupina izkazala  izgubo v višini 25 milijonov evrov. Čisto zadolženost je Skupina zmanjšala za 27,1 milijona evrov in tako okrepila finančno stabilnost. Povečala je vlaganja v razvoj  za 0,4 o.t. na 2,9 % prihodkov osrednje dejavnosti ter kupcem ponudila nove izdelke, kot so najnovejše pečice in drugi kuhalni aparati, s katerimi utrjuje ugled in tržni položaj. 

Rast prihodkov na številnih trgih

Skupina Gorenje je v letu 2014 ustvarila 1,24 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,4 % več kot v letu 2013. Prihodki osrednje dejavnosti izdelki in storitve za dom so znašali 1,06 milijarde evrov in so bili za 0,1 % višji v primerjavi z letom 2013. Ob izločitvi vpliva tečajnih sprememb  so prihodki osrednje dejavnosti dosegli 3,8-odstotno rast.

Višje prihodke kot v letu poprej je Skupina ustvarila na številnih trgih, in sicer v Nemčiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Romuniji, Bolgariji, na trgih Kavkaza, v Avstraliji, Severni Ameriki in Rusiji. Povečala je tudi obseg prodaje aparatov v višjih cenovnih razredih in sicer za 2 o.t., tako da so premijski aparati predstavljali že 16,4 % vseh prodanih velikih gospodinjskih aparatov.

Boljša struktura prodaje in učinki prestrukturiranja pripomogli k boljšim rezultatom

Skupina je v letu 2014 ustvarila 43,5 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar predstavlja 19,8-odstotno rast glede na leto 2013. Izboljšanje je rezultat boljše strukture prodaje, tako produktne kot regijske, prestrukturiranja proizvodnje in prodajne mreže, s katerim je Skupina znižala predvsem stroške dela, nižjih stroškov storitev, in tudi dobrega obvladovanja cen surovin in materiala.

Poslovanje  zaznamovali ukrajinska kriza in zgodovinski padec vrednosti rublja

Poslovanje Skupine Gorenje v letu 2014 so zaznamovala celo leto trajajoče krizne razmere v Ukrajini, zaradi česar je Skupina je na tem trgu ustvarila za skoraj polovico nižje prihodke kot v letu 2013 (- 26,9 milijona evrov). Kljub nižjim prihodkom je uspela ohraniti dober tržni položaj in stabilizirati poslovanje na trgu, kar je dobro izhodišče za čas, ko se bodo politične napetosti umirile.

Poleg ukrajinske krize je Gorenjeve načrte prekrižala še izjemna zaostritev gospodarskih razmer v Rusiji v drugi polovici leta in s tem povezan največji padec vrednosti rublja v zadnjih letih. Rubelj je od začetka leta 2014 do konca leta 2014 glede na evro padel za kar 37 %, pri čemer je do največjega razvrednotenja prišlo v zadnjem četrtletju. Skupina Gorenje je v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom na ruskem trgu sicer povečala obseg prodaje in tudi ustvarila višje prihodke, vendar so bili prihodki zaradi visoke depreciacije rublja pomembno nižji od načrtovanih. 

Nadaljevanje ukrajinske krize in slabšanje makroekonomskih razmer v Rusiji sta tudi glavna razloga, da je Skupina Gorenje potem, ko je tri četrtletja zapored poslovala pozitivno in ustvarila 4 milijone evrov čistega dobička, v zadnjem četrtletju, ki je v panogi bele tehnike prodajno najmočnejše, poslovala slabše od pričakovanj. Na letni ravni je Skupina v letu 2014 ustvarila čisti dobiček v višini 1,2 milijona evrov, kar predstavlja v primerjavi s 25 milijoni evrov čiste izgube v letu 2013 znatno izboljšanje.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je poslovne rezultate preteklega leta komentiral: »Učinki prestrukturiranja, izboljšanje prodajne strukture, stroškovna optimizacija ter hiter odziv Gorenjeve ekipe na drastično poslabšanje razmer v Ukrajini in Rusiji so pripomogli, da smo v lanskem letu kljub nepričakovanim in izjemno neugodnim zunanjim okoliščinam pomembno izboljšali poslovanje. V letošnjem letu pospešeno nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi poskušamo čim bolj omiliti negativen vpliv zunanjih okoliščin in doseči zastavljene cilje. Predvsem prva polovica letošnjega leta bo zelo zahtevna, a si prizadevamo, da na trge uvajamo nove izdelke, vlagamo v lastne blagovne znamke, optimiziramo obratni kapital, zmanjšujemo kompleksnost, izboljšujemo učinkovitost procesov in razvijamo poslovanje na različnih trgih v Evropi in v prekomorskih državah.« 

Višja vlaganja v razvoj

Skupina je v letu 2014 povečala vlaganja v razvoj za 0,4 o.t. na 2,9 % prihodkov osrednje dejavnosti ter svojo ponudbo okrepila z novimi aparati, ki so rezultat lastnega razvoja. Med drugim je na trge začela uvajati novo generacijo pečic, kuhališč in drugih kuhalnih aparatov pod osrednjo blagovno znamko Gorenje, pod globalno znamko visokega cenovnega razreda Asko in lokalno znamko prav tako visokega cenovnega razreda Atag. Nova generacija kuhalnih aparatov je tudi v letošnjem letu najpomembnejša produktna novost,  s katero Skupina utrjuje tržni položaj.

Za vse naložbe skupaj je Skupina v letu 2014 namenila 61,6 milijona evrov, največ za razvoj novih izdelkov in posodobitev tehnološke opreme.

Skupina v leto 2015 vstopila finančno močnejša

Skupina Gorenje je v letu 2014 čisto zadolženost znižala za nadaljnjih 27,1 milijona evrov na 331,8 milijona evrov. Ob izboljšanju poslovnega izida pred amortizacijo (EBITDA) za 10,6 % na 86,5 milijona evrov je kazalnik čiste zadolženosti/ EBITDA znižala na 3,8, kar je najnižja vrednost kazalnika v zadnjih nekaj letih. V letošnjem letu želijo v Skupini Gorenje kazalnik znižati na 3,5.

Načrti za leto 2015

Rusija predstavlja v letošnjem letu trg, ki prinaša največ negotovosti. Po desetletju neprekinjene rasti pričakuje Skupina Gorenje letos prvič, da bo v Rusiji ustvarila manjše prihodke kot leto poprej. V Skupini izvajajo različne ukrepe, da bi učinke slabših makroekonomskih razmer, ki jih pričakujejo predvsem v prvi polovici leta, čim bolj minimizirali. Prilagajajo cenovno politiko, optimizirajo stroške poslovanja, produktno ponudbo so okrepili z naborom nove generacije vgradnih kuhalnih aparatov, po katerih je Gorenje npr. v Rusiji tudi najbolj prepoznano. Podobno kot v letu 2014 je Skupina tudi v letu 2015 večino denarnih tokov v rubljih zaščitila.

Zaradi negotovosti na ruskem trgu so v Skupini pripravili različne scenarije poslovnega načrta za letošnje leto. Skladno z realističnim scenarijem je prodaja načrtovana v višini 1,22 milijarde evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 92,9 milijona evrov in dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 43,1 milijona evrov. Čisti dobiček letošnjega leta naj bi znašal 6,1 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 13.03.2015