Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-8/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poslovanje Skupine Mercator v prvem četrtletju leta 2010 stabilno in skladno z načrti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Poslovanje Skupine Mercator v prvem četrtletju leta 2010 stabilno in skladno z načrti

Gospodarske okoliščine, povezane z globalno finančno krizo, v prvem četrtletju leta 2010 ostajajo še naprej težavne in nepredvidljive. Poleg spremenjene strukture in obsega potrošnje se povečuje tveganje plačilne nediscipline, kar vpliva na zmanjševanje obsega veleprodaje, in tveganje sprememb deviznih tečajev, ki je še zlasti visoko v Srbiji.

Kljub takšnim razmeram je Skupina Mercator v prvem četrtletju leta 2010 ustvarila 637 milijonov evrov prihodkov, kar ob upoštevanju stalnih tečajev glede na enako obdobje preteklega leta pomeni 3,9-odstotno rast. Ob dejanskih tečajih so prihodki Skupine Mercator glede na enako obdobje preteklega leta porasli za 3,2 odstotka. Na tujih trgih je skupina ustvarila že 36 odstotkov vseh prihodkov. Pozitivno sta na rast prihodkov skupine v prvem četrtletju vplivala predvsem prevzem trgovske dejavnosti družbe Getro, d.d., na Hrvaškem in izvedene investicije v maloprodajno mrežo v preteklem letu, medtem ko je negativen učinek na prihodke imelo zmanjševanje obsega veleprodajne dejavnosti zaradi povečanega tveganja plačilne nediscipline, neugodni trendi pri prodaji tehničnega in tekstilnega programa ter sprememba tečaja srbskega dinarja.

Skupina Mercator je v prvem kvartalu leta 2010 ustvarila 51,9 milijonov evrov denarnih tokov iz poslovanja pred najemninami (EBITDAR), kar ob upoštevanju stalnih tečajev predstavlja 2,7-odstotno rast, ob dejanskih tečajih pa 1,7-odstotno rast glede na enako obdobje leta 2009, hkrati pa je s tem doseženih 25,6 odstotkov planiranega letnega EBITDAR-ja. Stabilno ustvarjanje denarnih tokov iz poslovanja kaže na visoko finančno moč in razvojno sposobnost skupine kljub zelo zahtevnim gospodarskim okoliščinam.

Mercator je v prvem četrtletju letošnjega leta izvajal razvojne in investicijske aktivnosti v skladu s planom. Skupina je v tem obdobju realizirala za 32,8 milijonov evrov investicij v osnovna sredstva, pri čemer je z najemi in investicijami na vseh trgih aktivirala skupaj za 122.712 m2 bruto trgovinskih površin, od česar se največji del nanaša na strateško povezavo s hrvaško trgovsko družbo Getro. Tudi finančno poslovanje skupine je bilo v prvem četrtletju nemoteno in je potekalo v skladu z načrtom. Zaradi svoje finančne moči, dobre likvidnostne situacije in ugodnega dostopa do kratkoročnih virov financiranja je skupina v prvem četrtletju številne svoje obveznosti do dobaviteljev poravnavala predčasno ter s tem pozitivno prispevala k likvidnostni situaciji na trgih, hkrati pa so ustrezni pridobljeni finančni popusti za predčasna plačila imeli tudi pozitiven vpliv na ekonomiko poslovanja.

S poročilom o poslovanju družbe in Skupine Mercator v prvem tromesečju letošnjega leta se je na svoji 7. seji, dne 11.5.2010, seznanil tudi Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Poročilo o poslovanju je v prilogi.

Nadzorni svet je oblikoval in se seznanil z dnevnim redom redne skupščine delničarjev, ki jo bo uprava predvidoma sklicala v prvi polovici meseca julija.Obvestilo bo od 12.5.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 12.05.2010