Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-109/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

25. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določila 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., sklicuje uprava 25. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo dne 8. 7. 2014 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2013, predlogom čistopisa Statuta družbe in predlogi sklepov ter obrazložitvami za vse točke, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine ter na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Sporočilo bo od 5. 6. 2014 naprej objavljeno na spletni strani družbe.

Uprava družbe
Datum: 05.06.2014