Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-9/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem polletju 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

POSLOVNI IZID OB POLLETJU. Skupina Triglav je v prvi polovici leta ustvarila 40,6 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Tudi v teh zahtevnih razmerah se z ekipo preko 5200 sodelavcev osredotočamo na izvajanje naših strateških usmeritev in skrbimo, da ostaja naše poslovanje dobičkonosno in varno. V prvi polovici leta je bil premijski del poslovanja pozitiven, na doseženo višino dobička pa je neugodno vplivalo poslabšano stanje na globalnih finančnih trgih, delno pa tudi množični škodni in drugi enkratni dogodki. Pandemija je korenito spremenila način našega poslovanja in tem razmeram smo se učinkovito prilagodili. Prednostno smo poskrbeli za zdravje strank, zaposlenih in drugih deležnikov, neprekinjeno zagotovili strankam koriščenje naših storitev ter ostali zvesti naši trajnostni naravnanosti in solidarni povezanosti z okoljem. Izredne razmere so spodbudile in prinesle dodaten zagon načrtovanim strateškim razvojnim aktivnostim, ocenjujemo, da smo dosegli viden korak v smeri digitalne transformacije Skupine.«

Del dobička pred obdavčitvijo Skupine Triglav, ki izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, je znašal 34,6 milijona evrov (indeks 103), del iz finančnih naložb pa 5,3 milijona evrov (indeks 83). V segmentu premoženjskih zavarovanj je bil ustvarjen 85-odstotni del skupnega dobička (lani 89-odstotni del). Nanj so poleg dobrih rezultatov v premijskem delu vplivali nižji donosi od finančnih naložb in oblikovanje dodatnih rezervacij. Rezultat zdravstvenih zavarovanj se je izboljšal zaradi premijskega dela in znižanih obratovalnih stroškov, medtem ko je skupni rezultat življenjskih in pokojninskih zavarovanj znižan predvsem zaradi oblikovanja rezervacij iz naslova testa njihove ustreznosti v segmentu pokojninskih zavarovanj.

PREMIJA IN KOMBINIRANI KOLIČNIK. Skupina je obračunala 7 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije kot lani (673,4 milijona evrov). Povprečna premijska rast na slovenskem zavarovalnem trgu je bila 4-odstotna, na trgih zunaj Slovenije pa 8-odstotna. Skupina je nadaljevala z organsko rastjo zavarovalne premije na trgih zunaj Slovenije in njen delež v skupni premiji povečala na 18,3 odstotka. Premija se je povečala v vseh treh segmentih zavarovanj, in sicer za 17 odstotkov pri zdravstvenih zavarovanjih, za 6 odstotkov pri premoženjskih ter za 3 odstotke pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih. Kombinirani količnik Skupine je ob polletju znašal ugodnih 92,4 odstotka.

NALOŽBEN PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Razmere na finančnih trgih so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povzročile nižji donos 3,3 milijarde evrov obsežnega naložbenega portfelja Skupine. Njegova vrednost se je v prvem četrtletju letos zmanjšala za 5 odstotkov, ob koncu polletja pa vrnila na raven s konca lanskega leta. V sestavi portfelja s 73,6-odstotnim deležem prevladujejo obveznice, ki so večinoma investirane v območje evra in visoke kakovosti.

Zahtevne razmere na finančnih trgih so vplivale tudi na dejavnost upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja. Ob koncu polletja so se glede na konec lanskega leta sredstva v upravljanju v vzajemnih skladih Skupine zmanjšala za 4 odstotke in znašala 979,4 milijona evrov. Sredstva individualnega upravljanja premoženja so ostala na približno enaki ravni kot ob koncu leta 2019 in so znašala 82,5 milijona evrov. Skupina Triglav v Sloveniji zaseda vodilno mesto med družbami za upravljanje v segmentu vzajemnih skladov, njen tržni delež se je letos povečal za 0,2 odstotne točke na 34,1 odstotek.

STROŠKOVNA UČINKOVITOST. Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav so bili odstotek višji kot leto prej in so dosegli 148,4 milijona evrov. Stroški, povezani z zavarovalno dejavnostjo, so znašali 133,5 milijona evrov in ostali na ravni preteklega leta. Njihov delež v obračunani kosmati zavarovalni premiji se je znižal za 1,3 odstotne točke na 19,8 odstotka.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Širitev koronavirusa z nastopom pandemije je prinesla poslabšanje makroekonomskega okolja ter izjemno volatilnost globalnih finančnih trgov. Visoka stopnja negotovosti nam v letošnjem letu onemogoča relativno zanesljivo ocenjevanje doseganja letnega dobička pred obdavčitvijo, ki je bil načrtovan med 95 in 105 milijona evrov. Ponovno smo preučili podlage in predpostavke načrta za 2020 in ostajamo pri oceni iz aprila, da je njegovo verjetno znižanje med 10 in 25 odstotki od načrtovanega. Glede premije in kombiniranega količnika ocenjujemo, da bosta dosegla načrtovane vrednosti (okoli 1,2 milijarde evrov in pod 95 odstotkov). Razmere skrbno spremljamo ter ocenjujemo, da sta zavarovalni in naložbeni portfelj Skupine Triglav dovolj odporna ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno soočamo s povečanimi tveganji, ki jih v poslovno okolje prinašajo razmere zaradi pandemije.«

V priponki sta objavljena polletno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 8. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 18.08.2020