Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-179/11

GORIŠKE OPEKARNE, d.d., Renče

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 6.3. točke statuta družbe Goriških opekarn, d.d., uprava družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 21.7.2011 ob 13. uri na sedežu družbe, v sejni sobi, Merljaki 7, Renče

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom 2010, predlogom spremembe statuta, dogovorom o zagotovitvi stvarnega vložka in predlogi sklepov za vse točke, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Merljaki 7, Renče, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure ter na spletni strani družbe www.go-opekarne.si..

Sklic skupščine bo skladno z določili statuta delniške družbe objavljen dne 17.6.2011 v časopisu Finance in na spletni strani družbe www.go-opekarne.si do zakonsko predpisanega roka petih let.

uprava družbe
Datum: 17.06.2011