Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-44/14

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2013

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 110. člen

Nadzorni svet je na svoji 50. seji, dne 24.4.2014 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2013 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 25.04.2014
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2013