Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-4/18

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 110. člen

Nadzorni svet je 8. marca 2018 na svoji 43. seji sprejel revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 09.03.2018