Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-9/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na včerajšnji seji potrdil Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019, ki je pripeto temu obvestilu. Leto 2019 je bilo za Zavarovalno skupino Sava zelo uspešno, saj je dosegla najvišji čisti poslovni izid v njeni zgodovini – le ta je presegel prag 50 milijonov evrov. Skupina je nadaljevala z uspešno implementacijo strategije ter povečala prihodke iz poslovanja za skoraj 10 %, čisti poslovni izid za 16,7 % in dosegla donosnost lastniškega kapitala v višini 13,8 %. Razvoj poslovanja skupine, njen močan solventnostni položaj, dodatno okrepljen z izdajo podrejenega dolga v višini 75 milijonov evrov v letu 2019, daje skupini dobro izhodišče, da odgovori na izzive, ki jih prinaša COVID-19 v letu 2020.

Poleg običajnih vsebin revidirano letno poročilo 2019 v poglavju 2.3 »Pomembnejši dogodki po datumu poročanja« podaja trenutni pogled poslovodstva na okoliščine, povezane s COVID-19.

Priložena je tudi predstavitev revidiranih rezultatov z glavnimi poudarki iz poslovanja preteklega leta.

To obvestilo bo skupaj s pripetima dokumentoma objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 26. marca 2020, in sicer najmanj za desetletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 26.03.2020