Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-73/20

Nika d.d., Brežice

Revidirano letno poročilo 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja revidirano letno poročilo z revizijskim mnenjem za leto 2018.


Mnenje pooblaščenega revizorja o letnem poročilu je s pridržkom.
Revizijo je opravila revizijska družba BDO revizija d. o. o.
Datum prejema revizijskega poročila 30. 9. 2020.
Nadzorni svet je na svoji 79. seji 30. 9. 2020 potrdil Letno poročilo 2018 in ocenil poslovanje kot zadovoljivo.


Nika d. d. je dne 30. 9. 2020 predložila Letno poročilo 2018 Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Vpogled v letno poročilo:
Letno poročilo 2018 je na vpogled na sedežu družbe, na spletni strani www.nikadd.si in na http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.

Datum: 01.10.2020
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2019