Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-635/22

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava preliminarnih kazalcev poslovnega leta 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Datalab d.d. je poslovno leto 2022, ki je trajalo od 1.7.2021 do 30.6.2022,  zaključila uspešno.

Zaradi pridobitve lastnih delnic družba objavlja  preliminarne podatke o ključnih nefinančnih podatkih iz poslovanja ter preliminarno nerevidirano konsolidirano bilanco stanja skupine na dan 30.6.2022.

Družba Datalab d.d. in skupina Datalab d.d. bo revidirane poslovne izkaze skupaj z letnim poročilom za poslovno leto '22 objavila do 30.10.2022.

Družba bo še naprej (do dopolnitve potreb) odkupovala delnice za sklad lastnih delnic za izpolnitev delavskih upravičenj skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) in internimi pravili.

Zaradi nekaterih nejasnosti in napovedanih sprememb davčne politike v bližnji prihodnosti si bo družba prizadevala, da vse navedene aktivnosti konča pred koncem letošnjega koledarskega leta.

Cena za nakupe lastnih delnic se določi ob upoštevanju 30- dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja (ki na dan objave znaša 8,13 EUR)  in pooblastila skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. upravnemu odboru za nakupe lastnih delnic, ki določa, da lahko cena tako pridobljenih lastnih delnic odstopa od 30- dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja za največ +25%.

Zaradi zgornjih podatkov in preliminarno objavljenih izkazov uspeha, družba meni, da je cena primerna.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.datalab.eu) od 4.10.2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

                                                                        Upravni odbor Datalab d.d. 

Datum: 04.10.2022