Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-342/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – marec 2023.

Skupina Luka Koper je v prvem četrtletju leta 2023 dosegla dobre poslovne rezultate. Finančni kazalniki dosegajo ali se približujejo doseženim kazalnikom enakega obdobja preteklega leta. Čisti prihodki od prodaje v višini 80,1 milijona evrov so bili za 10 odstotkov višji od načrtovanih, glede na enako obdobje preteklega leta pa so se povečali za 13 odstotkov. Višji so bili prihodki iz naslova polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter v največji meri prihodki iz naslova skladiščnin, kot posledica višjih cen storitev v prvem četrtletju leta 2023 glede na enako obdobje preteklega leta. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v prvem četrtletju leta 2023 dosegel 19,6 milijona evrov oz. 1 odstotek manj od doseženega v enakem obdobju lani. Ob doseženih višjih čistih prihodkih od prodaje je višja rast stroškov poslovanja minimalno vplivala na dosežen poslovni izid iz poslovanja (EBIT). Dosežen čisti poslovni izid v višini 16,5 milijona evrov je bil na ravni doseženega v prvem četrtletju leta 2022. Višji pretovor je bil glede na preteklo leto dosežen na obeh strateških blagovnih skupinah kontejnerjev (v TEU) in avtomobilov (v kosih), vendar je bil kljub temu skupen ladijski pretovor nekoliko nižji od načrtovanih količin in nižji od doseženega pretovora v prvem četrtletju leta 2022. V mesecu marcu 2023 je bil dosežen nov mesečni rekord ladijskega pretovora kontejnerjev, in sicer je bilo pretovorjenih 105.744 kontejnerskih enot TEU, ter nov mesečni rekord ladijskega pretovora avtomobilov v višini 87.533 vozil. Na nižji pretovor blagovne skupine generalni tovori je najbolj vplival zmanjšan pretovor jeklenih izdelkov, zaradi spremenjene dinamike dobav v EU, ter kavčuka, kjer raste trend kontejnerizacije tega tovora. Pri ladijskem pretovoru lesa je bil zabeležen manjši izvoz lesa, vendar se povečuje trend kontejnerizacije tega blaga, kar se odraža v povečanju dodatnih storitev polnjenja kontejnerjev. Na segmentu sipkih in razsutih tovorov je bil zabeležen manjši ladijski pretovor predvsem zaradi manjših količin soje, aluminijevega oksida, fosfatov in železove rude. Na področju naložb družba nadaljuje z izvajanjem aktivnosti na območju kontejnerskega terminala in terminala za avtomobile, ki predstavljajo nov razvojni cikel teh najpomembnejših strateških blagovnih skupin. V obravnavanem obdobju so izdatki za naložbe dosegli 8 milijonov evrov oz. 29 odstotkov več kot lani.

Informacija bo od 18.5.2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 18.05.2023