Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-653/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.

Objava sklica skupščine

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

objavlja sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe,

ki bo dne 26.10.2020 s pričetkom ob 10:30. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničerjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila in informacije o pravicah delničarjev so delničarjem dostopne na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

 

Sklic skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe  www.hram-holding.si.

 

Ljubljana, 25.09.2020

Uprava
Datum: 25.09.2020