Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-707/20

PETROL d.d., Ljubljana

Vabilo k vložitvi kandidature za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Vsem šestim članom nadzornega sveta – predstavnikom kapitala potečejo v letu 2021 mandati.

Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave (v nadaljevanju: Komisija), ki je stalna komisija nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, je pristojna, da izvede postopek in predlaga nadzornemu svetu kandidate za člane nadzornega sveta Petrol d.d., Ljubljana. Nadzorni svet bo ovrednotil predlog komisije, izvedel aktivnosti iz svoje pristojnosti in predlagal skupščini kandidate v imenovanje. 

Petim članom bo na podlagi imenovanja na skupščini začel teči štiriletni mandat 11. 4. 2021 in enemu članu 17. 7. 2021.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo svoje vloge. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot so zapisani v priloženih Kriterijih za določanje profilov novih članov nadzornega sveta ter druge pogoje, določene z ZGD-1 in Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Vloga z obveznimi prilogami, ki so navedene v nadaljevanju, mora prispeti na elektronski naslov komisija.kadri.ns@petrol.si najkasneje do ponedeljka, 2.11.2020, do 12.00 ure.

Komisija bo po 2.11.2020 opravila intervjuje s kandidati iz ožjega izbora.

Kandidati morajo predložiti k svoji vlogi izpolnjene in podpisane sledeče obrazce v .pdf obliki:

Europass (dostopen na internetu), Izjava o seznanitvi glede obdelave osebnih podatkov v procesu izbire članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Izjava o funkcijah kandidata v trenutku oddaje kandidature, Izjava po 255. členu ZGD-1 brez overitve, Izjava o neodvisnosti člana NS, Izjava o pripravljenosti kandidata, da sodeluje v notranjih postopkih ugotavljanja primernosti, ki jih lahko imajo večji delničarji in predložiti v .pdf obliki dokazila o izobrazbi in usposobljenosti.

 

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta
Datum: 23.10.2020