Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-721/21

KD Group, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov ter 3. in 4. odstavka 295. člena Zakona gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63 sklicuje 30. skupščino delničarjev družbe, ki bo v torek, dne  28.12.2021 ob 9.00 uri  na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik z dne 25.11.2021. Sklic skupščine in predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije in gradiva za delničarjev so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu  Odnosi  z vlagatelji/ Skupščina delničarjev.

 

 

Zahteva glavnega delničarja KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana za sklic skupščine delničarjev KD Group d.d., Poročilo glavnega delničarja KD, finančna družba, d.d., v katerem so pojasnjene predpostavke za prenos delnic in primernost denarne odpravnine, revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine, letna poročila  Skupine KD Group in družbe KD Group, d. d. za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 ter  izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti izplačila odpravnin v skladu s 385. členom ZGD-1, so del gradiva za skupščino in objavljena v celoti na spletni strani družbe KD Group www.kd-group.com, v rubriki Odnosi z vlagatelji/Skupščina.

 

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter dokumenti, navedenimi v prejšnjem odstavku tega obvestila, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD Group d.d.,  Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od  25.11.2021 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

 

KD Group d.d.
Upravni odbor
Datum: 25.11.2021